Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thời gian thi kỹ năng chuyên ngành dành cho sv học lại
13/02/2017-Lê Thị Diệu
Thông báo v/v bảo vệ thực tập chuyên môn
09/02/2017-Lê Thị Diệu
Nộp đề cương Nghiên cứu khoa học
08/02/2017-Lê Thị Diệu
Thời gian và phòng thi Thực tập chuyên môn
08/02/2017-Lê Thị Diệu
Thực hiện Đồ án cơ sở
05/01/2017-Lê Thị Diệu
Danh sách sinh viên thực tập tai Doanh nghiệp
04/01/2017-Lê Thị Diệu
Thông báo về thực tập chuyên môn tại trường
29/12/2016-Lê Thị Diệu
Xem thêm

Thông báo nghỉ học lớp PT&TKHT - 2
23/02/2017-Lê Minh Thái
Tài liệu học tập
19/02/2017-Phan Thị Quỳnh Hương
Thông báo nghỉ học lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2) (3)
13/02/2017-Dương Thị Mai Nga
v/v Chấm thực tập tốt nghiệp
09/02/2017-Lê Minh Thái
Thông báo nghỉ học lớp Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
15/01/2017-Dương Thị Mai Nga
Thông báo nghỉ học lớp HQTCSDL(4)
14/01/2017-Trần Thị Kiều
Lịch gặp GVHD thực tập tốt nghiệp
02/01/2017-Dương Ngọc Pháp
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 264206

Trực tuyến: 4

Tài liệu hiện có: 34

Biểu mẫu hiện có: 8