Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo Doanh nghiệp
10/07/2018-Lê Thị Diệu
TB V/v thay đổi Hội đồng Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp
13/06/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo thời gian bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
06/06/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo tuyển dụng
30/05/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo thời gian thi Đồ án chuyên ngành( học lại)
24/05/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo tuyển dụng
24/05/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo tuyển dụng
23/05/2018-Lê Thị Diệu
Xem thêm

Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
V/v Thời gian và địa điểm cáo cáo Đồ án chuyên ngành (lớp học lại)
30/05/2018-Mai Lam
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
29/05/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương - Updated
28/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Thay đổi thời gian chấm Kỹ năng chuyên ngành Thầy Cường
23/05/2018-Võ Hùng Cường
Thông báo chấm đồ án chuyên ngành thầy Tuấn
22/05/2018-Nguyễn Anh Tuấn
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương
20/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 438623

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên