Văn phòng Khoa

Thông tin, thông báo...

Giảng viên

Thông báo, báo nghỉ, dạy bù...

Tin tức

Thông báo treo, hoạt động khoa ...

Thông báo thời gian thực hiện Đồ án cơ sở(học lại)
18/09/2018-Lê Thị Diệu
Thông báo thời khóa biểu khóa học 2018-2021 có bổ sung các lớp thực hành.
07/09/2018-Lê Thị Diệu
TB V/v xét điểm rèn luyện cho sinh viên học kỳ 2,năm học 2017-2018
06/09/2018-
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2018
31/08/2018-Lê Thị Diệu
V/v đăng ký học lại các học phần Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu
30/08/2018-Nguyễn Đức Hiển
V/v đăng ký học lại các học phần Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu
30/08/2018-
V/v đăng ký học lại các học phần Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu
30/08/2018-
Xem thêm

Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
30/05/2018-
V/v Thời gian và địa điểm cáo cáo Đồ án chuyên ngành (lớp học lại)
30/05/2018-Mai Lam
Thay đổi thời gian thi môn An Ninh Mạng
29/05/2018-Trần Thu Thủy
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương - Updated
28/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Thay đổi thời gian chấm Kỹ năng chuyên ngành Thầy Cường
23/05/2018-Võ Hùng Cường
Thông báo chấm đồ án chuyên ngành thầy Tuấn
22/05/2018-Nguyễn Anh Tuấn
Thông báo về thi cuối kì Anh văn chuyên ngành lớp cô Phương
20/05/2018-Hà Thị Minh Phương
Xem thêm
 

Lượt truy cập thứ: 444083

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên