Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 6480105
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm sẽ được trang bị các kiến thức về Công nghệ thông tin, đặc biệt chuyên sâu các kỹ năng lập trình, quy trình sản xuất và quản lý các dự án phần mềm; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, ứng dụng CNTT, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình với các nền tảng khác nhau, các phần hành công việc cho một dự án phát triển phần mềm.
- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu trong các công việc cụ thể như: Phân tích, thiết kế và lập trình ứng dụng, lập trình Web và các ứng dụng dựa trên nền tảng Web; Phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng;Lập trình, kiểm thử, hoặc quản trị các dự án phát triển phần mềm.

Về kỹ năng

- Tham gia thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính.
- Phân tích, thiết kế và xây dựng các phần mềm nghiệp vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Thiết kế và lập trình web các ứng dụng dựa trên nền tảng Web sử dụng các công cụ mã nguồn đóng và mã nguồn mở.
- Phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng.
- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với tư cách là nhà phân tích, thiết kế, lập trình viên, nhân viên kiểm thử, quản trị dự án,…
- Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình.
- Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Phần mềm sẽ có đủ năng lực để làm việc ở các vị trí:
+ Lập trình viên chuyên nghiệp với các nền tảng khác nhau
+ Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống
+ Chuyên viên kiểm thử phần mềm
+ Quản trị dự án phần mềm
+ Cán bộ tin học có khả năng khai thác sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm; tham gia vào các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, khoa học công nghệ và các hoạt động khác của xã hội
- Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 4010010 Anh văn căn bản 1 3
2 3030050 Toán cao cấp - CN 3
3 6065010 Tin học đại cương 2 6065011 - Thực hành Tin học đại cương: Song hành
4 6065011 Thực hành Tin học đại cương 1 6065010 - Tin học đại cương: Song hành
5 6065020 Lập trình căn bản 2 6065021 - Thực hành Lập trình căn bản: Song hành
6 6065021 Thực hành Lập trình căn bản 1 6065020 - Lập trình căn bản: Song hành
7 2030020 Pháp luật đại cương 2
8 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
9 4010020 Anh văn căn bản 2 2 4010010 - Anh văn căn bản 1: Học trước
10 6065026 Cơ sở dữ liệu 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
11 6065024 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 6065025 - Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Song hành
12 6065025 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Song hành
13 6065031 Cấu trúc máy tính 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
14 6065032 Thực hành Cấu trúc máy tính 1 6065031 - Cấu trúc máy tính: Song hành
15 6065159 Mạng máy tính 2 6065031 - Cấu trúc máy tính: Học trước
16 6065160 Thực hành mạng máy tính 1 6065159 - Mạng máy tính: Song hành
17 6065177 Công nghệ phần mềm 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
18 6065027 Hệ quản trị CSDL 2 6065026 - Cơ sở dữ liệu: Học trước
19 6065022 Lập trình hướng đối tượng 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
20 6065023 Thực hành lập trình hướng đối tượng 1 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Song hành
21 6065028 Thực hành hệ quản trị CSDL 1 6065027 - Hệ quản trị CSDL: Song hành
22 0140030 Giáo dục quốc phòng (*) 3
23 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
Học kỳ 3
24 6065033 Nguyên lý hệ điều hành 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
25 6065157 Phương pháp tính 2 3030050 - Toán cao cấp - CN: Học trước
26 6065156 Toán rời rạc 3 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
27 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
28 4010070 Anh văn căn bản 3 2 4010020 - Anh văn căn bản 2: Học trước
29 6065182 Ngôn ngữ Lập trình Visual Basic 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
30 6065183 Thực hành Ngôn ngữ Lập trình Visual Basic 1 6065182 - Ngôn ngữ Lập trình Visual Basic: Song hành
31 6065184 Ngôn ngữ lập trình C# 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
32 6065117 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 6065027 - Hệ quản trị CSDL: Học trước
33 6065118 Thực hành phân tích và thiết kế hệ thống 1 6065117 - Phân tích và thiết kế hệ thống: Song hành
34 6065180 Lập trình Java 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
35 6065181 Thực hành lập trình Java 1 6065180 - Lập trình Java: Song hành
36 6065185 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C# 1 6065184 - Ngôn ngữ lập trình C#: Song hành
Học kỳ 4
37 4010220 Anh văn chuyên ngành - CNTT 2 4010070 - Anh văn căn bản 3: Học trước
38 6065178 Thiết kế và lập trình Web 2 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Học trước
39 6065179 Thực hành thiết kế và lập trình Web 1 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Song hành
40 6065198 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 2 6065177 - Công nghệ phần mềm: Học trước
41 6065199 Thực hành kiểm thử và đảm bảo chất lượng 1 6065177 - Công nghệ phần mềm: Song hành
42 6065148 Đồ án cơ sở 1
43 6065186 Ngôn ngữ Lập trình VB.net 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
44 6065187 Thực hành Ngôn ngữ Lập trình VB.net 1 6065186 - Ngôn ngữ Lập trình VB.net: Song hành
45 6065029 Đồ họa máy tính 2 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Học trước
46 6065030 Thực hành đồ họa máy tính 1 6065029 - Đồ họa máy tính: Song hành
47 6065190 Công nghệ HTML & XML 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
48 6065191 Thực hành Công nghệ HTML & XML 1 6065190 - Công nghệ HTML & XML: Song hành
49 6065119 An toàn hệ thống thông tin 2 6065159 - Mạng máy tính: Học trước
50 6065120 Thực hành an toàn hệ thống thông tin 1 6065119 - An toàn hệ thống thông tin: Song hành
Học kỳ 5
51 6065123 Thương mại điện tử 1 6065117 - Phân tích và thiết kế hệ thống: Học trước
52 6065200 Quản trị dự án phần mềm 2 6065177 - Công nghệ phần mềm: Học trước
53 6065124 Thực hành Thương mại điện tử 1 6065123 - Thương mại điện tử: Song hành
54 6065152 Chuyên đề 1
55 6065161 Lập trình mạng 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
56 6065162 Thực hành lập trình mạng 1 6065161 - Lập trình mạng: Song hành
57 6065149 Đồ án chuyên ngành 2
58 6065188 Lập trình web với ASP.NET 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
59 6065189 Thực hành Lập trình web với ASP.NET 1 6065188 - Lập trình web với ASP.NET: Song hành
60 6065121 Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ 1 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
61 6065122 Thực hành Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dị 1 6065121 - Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ: Song hành
62 6065078 Lập trình trên Windows phone 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
63 6065079 Thực hành Lập trình trên Windows phone 1 6065078 - Lập trình trên Windows phone: Song hành
64 6065194 Lập trình web với PHP 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
65 6065195 Thực hành Lập trình web với PHP 1 6065194 - Lập trình web với PHP: Song hành
66 6065196 Lập trình web với JSP 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
67 6065197 Thực hành Lập trình web với JSP 1 6065196 - Lập trình web với JSP: Song hành
68 6065192 Lập trình Java nâng cao 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
69 6065193 Thực hành Lập trình Java nâng cao 1 6065192 - Lập trình Java nâng cao: Song hành
70 6065074 Lập trình trên Android 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
71 6065075 Thực hành Lập trình trên Android 1 6065074 - Lập trình trên Android: Song hành
72 6065076 Lập trình trên iOS 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
73 6065077 Thực hành Lập trình trên iOS 1 6065076 - Lập trình trên iOS: Song hành
Học kỳ 6
74 6065150 Thực tập chuyên môn 2
75 2020050 Nguyên lí I 2
76 2020040 Nguyên lí II 3 2020050 - Nguyên lí I: Học trước
77 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
78 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
79 6065151 Đồ án tốt nghiệp 5 6065148 - Đồ án cơ sở: Học trước
 

Lượt truy cập thứ: 466814

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên