Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 6480201
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Giới thiệu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Công nghệ thông tin, các kỹ năng quản trị mạng, thiết kế web và lập trình trên các môi trường khác nhau; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, ứng dụng CNTT, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp,… và cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức

- Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
- Có khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán Tin học ứng dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
- Có hiểu biết cơ bản về máy tính điện tử và cái nhìn toàn diện về ngành công nghệ thông tin.
- Có khả năng phân tích, thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin. Lập trình ứng dụng giải quyết một số bài toán ứng dụng tin học trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
- Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng.

Về kỹ năng

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
- Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
- Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

- Chuyên viên CNTT, có khả năng quản lý hệ thống thông tin của các cơ quan, xí nghiệp.
- Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ.
- Phân tích, thiết kế, điều hành hệ thống thông tin.
- Lập trình ứng dụng trong chuyên môn và quản lý.
- Thiết kế website và quản lý hệ thống giao dịch điện tử.
- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL, Oracle, MySQL, ...


Chương trình đào tạo ngành:  
TT Tên học phần Số tín chỉ Điều kiện học
Bắt buộc Tự chọn
Học kỳ 1
1 6065010 Tin học đại cương 2 6065011 - Thực hành Tin học đại cương: Song hành
2 6065011 Thực hành Tin học đại cương 1
3 6065020 Lập trình căn bản 2
4 6065021 Thực hành Lập trình căn bản 1
5 4010010 Anh văn căn bản 1 3
6 2030020 Pháp luật đại cương 2
7 3030050 Toán cao cấp - CN 3
8 0130010 Giáo dục thể chất 1 (*) 1
Học kỳ 2
9 6065022 Lập trình hướng đối tượng 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
10 6065023 Thực hành lập trình hướng đối tượng 1 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Song hành
11 4010020 Anh văn căn bản 2 2 4010010 - Anh văn căn bản 1: Học trước
12 6065026 Cơ sở dữ liệu 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
13 6065024 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
14 6065025 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 6065024 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Song hành
15 6065031 Cấu trúc máy tính 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
16 6065032 Thực hành Cấu trúc máy tính 1 6065031 - Cấu trúc máy tính: Song hành
17 6065041 Kỹ thuật điện tử 2 3030050 - Toán cao cấp - CN: Học trước
18 6065042 Thực hành kỹ thuật điện tử 1 6065041 - Kỹ thuật điện tử: Song hành
19 6065027 Hệ quản trị CSDL 2 6065026 - Cơ sở dữ liệu: Học trước
20 6065028 Thực hành hệ quản trị CSDL 1 6065027 - Hệ quản trị CSDL: Song hành
21 0130020 Giáo dục thể chất 2 (*) 1
22 0140030 Giáo dục quốc phòng (*) 3
Học kỳ 3
23 6065117 Phân tích và thiết kế hệ thống 3 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
24 6065160 Thực hành mạng máy tính 1 6065159 - Mạng máy tính: Song hành
25 6065159 Mạng máy tính 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
26 6065156 Toán rời rạc 3 3030050 - Toán cao cấp - CN: Học trước
27 6065043 Kỹ thuật số 2 6065041 - Kỹ thuật điện tử: Học trước
28 6065044 Thực hành kỹ thuật số 1 6065043 - Kỹ thuật số: Song hành
29 6065033 Nguyên lý hệ điều hành 2 6065010 - Tin học đại cương: Học trước
30 0130030 Giáo dục thể chất 3 (*) 1
31 4010070 Anh văn căn bản 3 2 4010020 - Anh văn căn bản 2: Học trước
32 6065184 Ngôn ngữ lập trình C# 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
33 6065182 Ngôn ngữ Lập trình Visual Basic 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
34 6065183 Thực hành Ngôn ngữ Lập trình Visual Basic 1 6065182 - Ngôn ngữ Lập trình Visual Basic: Song hành
35 6065185 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C# 1 6065184 - Ngôn ngữ lập trình C#: Song hành
36 6065169 Quản trị mạng 2 6065159 - Mạng máy tính: Học trước
37 6065170 Thực hành quản trị mạng 1 6065169 - Quản trị mạng: Song hành
38 6065118 Thực hành phân tích và thiết kế hệ thống 1 6065117 - Phân tích và thiết kế hệ thống: Song hành
39 6065180 Lập trình Java 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
40 6065181 Thực hành lập trình Java 1 6065180 - Lập trình Java: Song hành
41 6065092 Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
42 6065093 Thực hành Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn 1 6065092 - Thiết kế đồ họa quảng cáo & in ấn: Song hành
Học kỳ 4
43 4010220 Anh văn chuyên ngành - CNTT 2 4010070 - Anh văn căn bản 3: Học trước
44 6065177 Công nghệ phần mềm 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
45 6065029 Đồ họa máy tính 2 6065020 - Lập trình căn bản: Học trước
46 6065030 Thực hành đồ họa máy tính 1 6065029 - Đồ họa máy tính: Song hành
47 6065178 Thiết kế và lập trình Web 2 6065022 - Lập trình hướng đối tượng: Học trước
48 6065179 Thực hành thiết kế và lập trình Web 1 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Song hành
49 6065148 Đồ án cơ sở 1
50 6065066 Phần cứng hệ thống nhúng 2 6065041 - Kỹ thuật điện tử: Học trước
51 6065067 Thực hành Phần cứng hệ thống nhúng 1 6065066 - Phần cứng hệ thống nhúng: Song hành
52 6065163 Thiết kế mạng và thiết bị mạng 2 6065159 - Mạng máy tính: Học trước
53 6065164 Thực hành thiết kế mạng và thiết bị mạng 1 6065163 - Thiết kế mạng và thiết bị mạng: Song hành
54 6065190 Công nghệ HTML & XML 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
55 6065191 Thực hành Công nghệ HTML & XML 1 6065190 - Công nghệ HTML & XML: Song hành
56 6065119 An toàn hệ thống thông tin 2 6065159 - Mạng máy tính: Học trước
57 6065120 Thực hành an toàn hệ thống thông tin 1 6065119 - An toàn hệ thống thông tin: Song hành
Học kỳ 5
58 2020030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
59 6065095 Thực hành Kỹ thuật đồ họa 2D 1 6065095 - Thực hành Kỹ thuật đồ họa 2D: Song hành
60 6065094 Kỹ thuật đồ họa 2D 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
61 6065089 Thực hành Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh 1 6065088 - Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Song hành
62 6065088 Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh 2 6065029 - Đồ họa máy tính: Học trước
63 6065035 Thực hành Hệ điều hành Linux 1 6065034 - Hệ điều hành Linux: Song hành
64 6065034 Hệ điều hành Linux 2 6065033 - Nguyên lý hệ điều hành: Học trước
65 6065152 Chuyên đề 1
66 6065161 Lập trình mạng 2 6065159 - Mạng máy tính: Học trước
67 6065162 Thực hành lập trình mạng 1 6065161 - Lập trình mạng: Song hành
68 6065149 Đồ án chuyên ngành 2
69 6065188 Lập trình web với ASP.NET 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
70 6065189 Thực hành Lập trình web với ASP.NET 1 6065188 - Lập trình web với ASP.NET: Học trước
71 6065192 Lập trình Java nâng cao 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
72 6065193 Thực hành Lập trình Java nâng cao 1 6065192 - Lập trình Java nâng cao: Song hành
73 6065074 Lập trình trên Android 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
74 6065075 Thực hành Lập trình trên Android 1 6065074 - Lập trình trên Android: Song hành
75 6065076 Lập trình trên iOS 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
76 6065077 Thực hành Lập trình trên iOS 1 6065076 - Lập trình trên iOS: Song hành
77 6065121 Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ 1 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
78 6065122 Thực hành Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dị 1 6065121 - Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ: Song hành
79 6065078 Lập trình trên Windows phone 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
80 6065079 Thực hành Lập trình trên Windows phone 1 6065079 - Thực hành Lập trình trên Windows phone: Song hành
81 6065194 Lập trình web với PHP 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
82 6065195 Thực hành Lập trình web với PHP 1 6065195 - Thực hành Lập trình web với PHP: Song hành
83 6065196 Lập trình web với JSP 2 6065178 - Thiết kế và lập trình Web: Học trước
84 6065197 Thực hành Lập trình web với JSP 1 6065196 - Lập trình web với JSP: Song hành
85 6065064 Lập trình Vi điều khiển 2 6065041 - Kỹ thuật điện tử: Học trước
86 6065065 Thực hành Lập trình Vi điều khiển 1 6065064 - Lập trình Vi điều khiển: Song hành
87 6065068 Phần mềm Hệ thống nhúng 2 6065034 - Hệ điều hành Linux: Học trước
88 6065069 Thực hành Phần mềm Hệ thống nhúng 1 6065068 - Phần mềm Hệ thống nhúng: Song hành
89 6065070 Lập trình di động 2 6065180 - Lập trình Java: Học trước
90 6065071 Thực hành Lập trình di động 1 6065070 - Lập trình di động: Song hành
91 6065072 Lập trình PLC 2 6065064 - Lập trình Vi điều khiển: Học trước
92 6065073 Thực hành Lập trình PLC 3 6065072 - Lập trình PLC: Song hành
93 6065090 Thiết kế đồ họa động và hoạt hình 2 6065088 - Thiết kế đồ họa và xử lý ảnh: Học trước
94 6065091 Thực hành Thiết kế đồ họa động và hoạt hình 1 6065090 - Thiết kế đồ họa động và hoạt hình: Song hành
95 6065096 Thiết kế đồ họa 3D 2 6065094 - Kỹ thuật đồ họa 2D: Học trước
96 6065097 Thực hành Thiết kế đồ họa 3D 1 6065097 - Thực hành Thiết kế đồ họa 3D: Song hành
97 6065167 An ninh mạng 2 6065169 - Quản trị mạng: Học trước
98 6065168 Thực hành an ninh mạng 1 6065167 - An ninh mạng: Song hành
99 6065165 Quản lý giám sát hệ thống mạng 1.5 6065169 - Quản trị mạng: Học trước
100 6065166 Thực hành Quản lý giám sát hệ thống mạng 0.5 6065165 - Quản lý giám sát hệ thống mạng: Song hành
Học kỳ 6
101 2020020 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3
102 2020040 Nguyên lí II 3 2020050 - Nguyên lí I: Học trước
103 6065150 Thực tập chuyên môn 2
104 2020050 Nguyên lí I 2
105 6065151 Đồ án tốt nghiệp 5 6065148 - Đồ án cơ sở: Học trước
 

Lượt truy cập thứ: 466825

Trực tuyến: 2

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên