Bộ môn Khoa học máy tính

Bộ môn Khoa học máy tính trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin chịu trách hiệm xây dựng và quản lý ba ngành đào tạo: Ngành Công nghệ Thông tin, Ngành Khoa học Máy tính (chuyên ngành Công nghệ Phần mềm) và Ngành Hệ thống Thông tin.

Bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần như: Cơ sở dữ liệu, Phân tích và thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm, Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm, Các ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, …

Ngành Công nghệ Thông tin trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm … Cơ hội việc làm của ngành Công nghệ Thông tin: lập trình viên; kiểm duyệt chất lượng phần mềm; chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật máy tính; chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin…

Ngành Khoa học Máy tính (chuyên ngành Công nghệ Phần mềm) trang bị kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức tổng quát về qui trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích; thiết kế và quản lý các dự án phần mềm. Sinh viên được trang bị kiến thức để có thể trở thành các lập trình viên; nhà phát triển phần mềm; chuyên viên kiểm thử; cán bộ quản lý các dự án, các hệ thống thông tin quản lý ở các cơ quan, xí nghiệp…

Ngành Hệ thống Thông tin cung cấp kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý các hệ thống thông tin. Cử nhân ngành Hệ thống Thông tin có thể đảm nhận các vị trí: phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống; quản trị viên hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp; lập trình viên cơ sở dữ liệu; nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án trong các hướng ngành: giáo dục điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin địa lý, …

Bộ môn gồm 14 cán bộ, trong đó có 01 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 08 thạc sĩ và 03 học viên cao học.

Danh sách cán bộ, giảng viên

1. Ths Đặng Thị Thúy An
Điện thoại: 0986829859 - Email: thuyan.dang@itf.edu.vn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Signal Processing, Bayesian Learning
 • Giảng dạy các học phần:
 • Lý lịch khoa học
 
2. Ths Phạm Tuấn Anh
Điện thoại: 0905296069 - Email: ptanh@cit.udn.vn
 • Chức vụ: Bí thư đoàn trường
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Đồ họa xử lý ảnh và số hóa bản đồ.
 • Giảng dạy các học phần: Các phần mềm đồ họa và ứng dụng.
  Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 • Lý lịch khoa học
 
3. Ths Võ Hùng Cường
Điện thoại: 0905672025 - Email: cuongvohung@itf.edu.vn
 • Chức vụ: Bí thư liên chi đoàn khoa
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng thiết kế Website.
  Đồ họa xử lý ảnh.
  Quản trị hệ thống thông tin.
 • Giảng dạy các học phần:
 • Lý lịch khoa học
 
4. Ths Trần Thị Kiều
Điện thoại: 0905433387 - Email: kieutt@itf.edu.vn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Giảng dạy các học phần:
 • Lý lịch khoa học
 
5. Ths Mai Lam
Điện thoại: (+84) 903505076 - Email: mailam@g.ncu.edu.tw
 • Lĩnh vực nghiên cứu: - Nhận dạng và xử lý ảnh
 • Giảng dạy các học phần: - Thiết kế đồ họa và xử lí ảnh
  - Lập trình mạng
 • Lý lịch khoa học
 • Trang cá nhân
 
6. Ths Dương Thị Mai Nga
Điện thoại: 0935020683 - Email: duongmainga@itf.edu.vn
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: - Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
  - Công nghệ phần mềm
 • Giảng dạy các học phần:
 • Lý lịch khoa học
 
7. Ths Hà Thị Minh Phương
Điện thoại: 0987710719 - Email: phuonghtm@itf.edu.vn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Elearning, .NET
 • Giảng dạy các học phần: Lập trình căn bản, Ngôn ngữ lập trình C#, Lâp trình Web với ASP.NET
 • Lý lịch khoa học
 • Trang cá nhân
 
8. Ths Trần Đình Sơn
Điện thoại: 0903591955 - Email: tdson.it@gmail.com
 • Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo & NCKH
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Giảng dạy các học phần:
 • Lý lịch khoa học
 
9. TS Lê Minh Thái
Điện thoại: 0903.544.455 - Email: minhthai.le@itf.edu.vn
 • Chức vụ: Trưởng Khoa
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội (phân tích hệ thống, giải thuật, thiết kế, lập trình phát triển và triển khai thực tiễn)
 • Giảng dạy các học phần: VB6, VB.NET, Phân tích và thiết kế hệ thống, Thương mại điện tử
 • Lý lịch khoa học
 • Trang cá nhân
 
10. Ths Đặng Đại Thọ
Điện thoại: 0914333845 - Email: ddtho.dt@gmail.com
 • Chức vụ: Phó phòng Đào tạo & NCKH, Tổ trưởng tổ KT-KĐCLGD
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
  - Biểu diễn tri thức
  - Dịch tự động
 • Giảng dạy các học phần:
  Công nghệ phần mềm
  Phân tích thiết kế hệ thống
  Lập trình C#
 • Lý lịch khoa học
 
11. Ths Trần Thị Xuân Trang
Điện thoại: +818047621902 - Email: trangttx@itf.edu.vn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Application Data Security on Cloud Computing
 • Giảng dạy các học phần:
 
12. Ths Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: 0905727727 - Email: anhtuan@itf.edu.vn
 
13. Ths Văn Đỗ Cẩm Vân
Điện thoại: 0905.21.77.00 - Email: vanvdc@itf.edu.vn
 • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cơ sở dữ liệu
 • Giảng dạy các học phần: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Toán rời rạc.
 • Lý lịch khoa học
 • Trang cá nhân
 
 

Lượt truy cập thứ: 419364

Trực tuyến: 6

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên