DANH BẠ EMAIL

Cán bộ Giảng viên

TT Họ và Tên Địa chỉ email
1 Lê Thị Diệu giaovu@itf.edu.vn
2 Dương Mai Nga duongmainga@itf.edu.vn
3 Hà Thị Minh Phương phuonghtm@itf.edu.vn
4 Lê Minh Thái minhthai.le@itf.edu.vn
5 Mai Lam mlam.udn@itf.edu.vn
6 Nguyễn Anh Tuấn anhtuan@itf.edu.vn
7 Phạm Tuấn Anh anhpt@itf.edu.vn
8 Trần Thị Xuân Trang trangttx@itf.edu.vn
9 Trần Thị Kiều kieutt@itf.edu.vn
10 Võ Hùng Cường cuongvohung@itf.edu.vn
11 Văn Đỗ Cẩm Vân vanvdc@itf.edu.vn
12 Đặng Thị Thúy An thuyan.dang@itf.edu.vn
13 Dương Ngọc Pháp phapdn@itf.edu.vn
14 Dương Quốc Hoàng Tú hoangtu.dq@itf.edu.vn
15 Huỳnh Ngọc Thọ ngoctho.huynh@itf.edu.vn
16 Lê Đình Nguyên nguyen.ld@itf.edu.vn
17 Nguyễn Thế Xuân Long long.ntx@itf.edu.vn
18 Nguyễn Xuân Pha nxpha@itf.edu.vn
19 Nguyễn Đức Hiển hiennd@itf.edu.vn
20 Phan Thị Quỳnh Hương huongptq@itf.edu.vn
21 Phan Trọng Thanh thanhpt@itf.edu.vn
22 Phạm Trọng Nguyên trongnguyen@itf.edu.vn
23 Trần Thu Thủy tranthuthuy@itf.edu.vn
24 Tô Gia Hiếu giahieu.tgh@itf.edu.vn
25 Lê Văn Minh vanminh.le@itf.edu.vn
26 Nguyễn Hoàng Nguyện hoang-nguyen.nguyen@itf.edu.vn
27 Lã Trung Kiên kienlt@itf.edu.vn

Sinh viên

Địa chỉ email của sinh viên đang học tập tại khoa có cấu trúc: <số thẻ sinh viên>@itf.edu.vn
Ví dụ, sinh viên có số thẻ 141C900123 có tài khoản mail là 141C900123@itf.edu.vn

Các nhóm mail

TT Nhóm Địa chỉ email Thư gửi đến địa chỉ này sẽ được chuyển đến
1 Khoa CNTT cntt@itf.edu.vn Tất cả CBGV cơ hữu của khoa
2 Giảng viên khoa giangvien@itf.edu.vn Tất cả các CBGV đang giảng dạy tại khoa
3 Ban chủ nhiệm khoa bcn_khoa@itf.edu.vn Các thành viên trong BCN khoa
4 Văn phòng khoa vpkhoa@itf.edu.vn Ban chủ nhiệm khoa, trưởng các bộ môn, giáo vụ - thư ký khoa
5 Giáo vụ - Thư ký khoa giaovu@itf.edu.vn
6 Bộ môn Mạng - Truyền thông mtt@itf.edu.vn Tất cả các CBGV sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn
7 Bộ môn Khoa học máy tính khmt@itf.edu.vn Tất cả các CBGV sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn
8 Tổ thực hành tth@itf.edu.vn Tất cả các thành viên tổ thực hành
9 Chi bộ Đảng chibo@itf.edu.vn Tất cả các đảng viên trong chi bộ
10 BCH công đoàn bộ phận bch_congdoan@itf.edu.vn Tất cả các thành viên trong BCH công đoàn bộ phận
11 Ban chấp hành liên chi bch_lienchi@itf.edu.vn Tất cả các thành viên trong BCH liên chi
12 Lớp 14I1 lop14i1@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
13 Lớp 14I2 lop14i2@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
14 Lớp 14I3 lop14i3@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
15 Lớp 14IG lop14ig@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
16 Lớp 14NTC lop14ntc@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
17 Lớp 14S lop14s@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
18 Lớp 15I1 lop15i1@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
19 Lớp 15I2 lop15i2@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
20 Lớp 15NC lop15nc@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
21 Lớp 15SI lop15si@itf.edu.vn Tất cả các sinh viên trong lớp
 

Lượt truy cập thứ: 466824

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên