Cơ cấu tổ chức

Mô hình tổ chức Khoa Công nghệ thông tin

Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2014-2019

Trưởng khoa: TS Lê Minh Thái
Điện thoại: 0903.544.455 - Email: minhthai.le@itf.edu.vn
 • Quản lý chung các hoạt động của Khoa;
 • Công tác quy hoạch phát triển;
 • Công tác tổ chức - nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;
 • Hội đồng Khoa;
 • Công tác thi đua khen thưởng;
 • Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất.
 
Phó Trưởng khoa: ThS Nguyễn Đức Hiển
Điện thoại: 0905.73.49.49 - Email: hiennd@itf.edu.vn
 • Các hoạt động khoa học - công nghệ;
 • Hoạt động thí nghiệm - thực hành;
 • Hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp.
 
Phó Trưởng khoa: ThS Văn Đỗ Cẩm Vân
Điện thoại: 0905.21.77.00 - Email: vanvdc@itf.edu.vn
 • Công tác đào tạo;
 • Công tác sinh viên;
 • Hoạt động đoàn thể;
 

Lượt truy cập thứ: 456401

Trực tuyến: 1

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên