Danh sách sinh viên

Danh sách lớp sinh hoạt:  
Danh sách lớp
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900001
Hà Văn Bình
Nam
15/11/1993  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01676997719 
 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900002
Nguyễn Duy Cẩn
Nam
06/06/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01649019830 
 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900003
Trần Quang Chung
Nam
08/06/1994  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01266727815 
tranquangchung194@gmail.com 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900004
Trần Văn Dũng
Nam
30/09/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01688893208 
 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900005
Nguyễn Hoàng Duy
Nam
05/06/1991  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0905449471 
nguyenhoangduy0506@gmail.com 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900006
Nguyễn Thanh Trùng Dương
Nam
05/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0905151845 
 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900007
Nguyễn Văn Đào
Nam
22/02/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01627969796 
 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900008
Võ Văn Đông
Nam
04/06/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0975425847 
vovandong14i1@gmail.com 
Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900009
Trần Văn Hà
Nam
13/11/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01216237424 
tranvanha3365@gmail.com 
10  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900010
Ngô Minh Hải
Nam
14/07/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01204498861 
nmh14796@gmail.com 
11  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900011
Nguyễn Duy Hậu
Nam
25/11/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01663654320 
kuxu9x@gmail.com 
12  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900012
Nguyễn Thế Hiễn
Nam
19/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0946974377 
nguyenthehien.b1.vd.2014@gmail.com 
13  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900013
Phan Phước Hổ
Nam
29/08/1994  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01227994716 
phanphuocho14i1@gmail.com 
14  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900014
Cao Minh Hoàng
Nam
26/09/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01659745802 
caominhhoang260996@gmail.com 
15  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900015
Lê Minh Hoàng
Nam
20/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01266718291 
hoangcit1996@gmail.com 
16  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900016
Hồ Thanh Huy
Nam
02/05/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01688696446 
thanhhuyhuy1111@gmail.com 
17  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900017
Lê Đình Huy
Nam
04/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0906137096 
ledinhhuy.14i1@gmail.com 
18  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900018
Võ Hồng Hữu
Nam
23/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0982577598 
honghuudl@gmail.com 
19  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900019
Ngô Trung Kiên
Nam
09/03/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0905702796 
trungkien123@gmail.com 
20  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900020
Nguyễn Ngọc Kỷ
Nam
12/09/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01656454882 
nguyenngocky14i1cit@gmail.com 
21  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900021
Nguyễn Thị Linh
Nữ
19/08/1994  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01629659541 
 
22  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900022
Bùi Thanh Long
Nam
01/01/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01679999329 
 
23  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900023
Trần Hữu Long
Nam
20/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01647921927 
tranhuulong96@gmail.com 
24  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900024
Nguyễn Hữu Lộc
Nam
12/04/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0984898584 
 
25  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900025
Phan Văn Lực
Nam
19/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01212190496 
lucphan1904@gmail.com 
26  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900026
Hoàng Hữu Lý
Nam
29/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01662788778 
rongdenvaytrang@gmail.com 
27  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900027
Lê Hồng Mạnh
Nam
27/05/1994  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01673036248 
lehongmanhcntt@gmail.com 
28  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900028
Lê Ngọc Nghĩa
Nam
08/10/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0966571035,01202585088 
dnngocnghiadn@gmail.com 
29  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900029
Nguyễn Như Ngọc
Nam
21/06/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01686743990 
nguyennhungoc1506@gmail.com 
30  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900030
Đỗ Phi Nguyên
Nam
30/06/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01223512733 
nguyendocit1995@gmail.com 
31  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900031
Ngô Thành Nhân
Nam
13/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01216523306 
ngothanhnhan1312@gmail.com 
32  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900032
Lê Phước Nhật
Nam
16/07/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01694293304 
lephuocnhat.14cit@gmail.com 
33  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900033
Nguyễn Xuân Nhật
Nam
09/03/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01655272070 
nhatyoong123@gmail.com 
34  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900034
Thái Minh Nhuận
Nam
21/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01648509119 
thaiminhnhuan@gmail.com 
35  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900035
Đặng Sô Ny
Nam
01/03/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0969952902 
 
36  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900036
Nguyễn Đức Anh Pha
Nam
09/10/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0905402363 
 
37  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900037
Phạm Văn Pháp
Nam
04/01/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01634276769 
phamvanphap.14i1@gmal.com 
38  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900038
Trịnh Hồng Phi
Nam
21/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01692594771 
trinhhongphi21121996@gmail.com 
39  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900039
Lê Hoàng Phúc
Nam
21/01/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01679095718 
hoangphuckid96@gmail.com 
40  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900040
Nguyễn Thị Kim Phương
Nữ
19/07/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01213656356 
 
41  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900041
Lê Hoàng Huy Quang
Nam
04/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0923087625 
 
42  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900042
Trần Công Quốc
Nam
13/07/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01264897499 
congquoc4@gmail.com 
43  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900043
Phan Văn Quý
Nam
26/06/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01628823458 
 
44  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900044
Văn Quý Sinh
Nam
10/01/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01629564109 
quysinh101@gmail.com 
45  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900045
Đỗ Anh Sơn
Nam
07/07/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0977667937 
 
46  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900046
Nguyễn Huy Tâm
Nam
28/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01654126451 
tranquynhtrannht@gmail.com 
47  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900047
Trương Thanh Tâm
Nam
21/03/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01639422995 
141c900047@itf.edu.vn 
48  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900048
Nguyễn Nhựt Tây
Nam
10/02/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01266738715 
nguyennhuttay@gmail.com 
49  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900049
Đặng Tấn Thanh
Nam
26/05/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0945919172 
 
50  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900050
Mai Văn Thiết
Nam
10/02/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0935642673 
hoangtubanggia77@gmail.com 
51  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900051
Huỳnh Đình Thịnh
Nam
21/09/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0979726070 
 
52  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900052
Lê Quốc Thịnh
Nam
22/04/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0973016848 
Lequocthinh052@gmail.com 
53  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900053
Nguyễn Ngọc Thịnh
Nam
05/11/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0906413889 
 
54  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900054
Nguyễn Phước Quý Thịnh
Nam
13/06/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01266709885 
kieuloan_in2000@yahoo.com 
55  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900055
Nguyễn Thanh Thuận
Nam
06/01/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01644883461 
 
56  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900056
Nguyễn Thị Thúy
Nữ
05/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01666006475 
nguyenthithuy14i1.tynn@gmail.com 
57  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900057
Nguyễn Trọng Tiến
Nam
15/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01633251792 
 
58  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900058
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Nữ
29/06/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01658480997 
huyentram9696@gmail.com 
59  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900059
Phạm Hoàng Minh Trí
Nam
01/10/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01215672251 
phamhoangminhtri01101995@gmail.com 
60  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900060
Nguyễn Thành Trung
Nam
12/07/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01668131144 
 
61  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900061
Trần Đình Trung
Nam
04/05/1995  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0935958756 
 
62  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900062
Nguyễn Trương Văn Tuấn
Nam
14/04/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01266708337 
nguyentruongvantuan@gmail.com 
63  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900063
Huỳnh Kim Tư
Nam
05/07/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01699285916 
kimtu35@gmail.com 
64  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900064
Trần Minh Ty
Nam
20/06/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01687526546 
tranminhty100696@gmail.com 
65  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900065
Đặng Công Quang Vinh
Nam
05/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01264120596 
quangvinh.dn96@gmail.com 
66  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900066
Nguyễn Khắc Vinh
Nam
20/11/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0973876958 
nguyenvinhcit@gmail.com 
67  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900067
Trần Vui
Nam
02/11/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
01675362644 
tranvui14i1cit@gmail.com 
68  Số thẻ
Họ và Tên
Giới tính
Ngày sinh
141C900068
Huỳnh Bá Ý
Nam
09/12/1996  
Chức vụ
Mobile
Email
 
0932461264 
yhuynh.cit@gmail.com 
 

Lượt truy cập thứ: 438624

Trực tuyến: 3

Tài liệu hiện có: 36

Biểu mẫu hiện có: 9

Facebook: Trường Khoa CNTT và TT Liên chi đoàn Cựu sinh viên